ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Останнє оновлення Публічної оферти: 06.03.2023 р.

ПРЕАМБУЛА

Перед використанням веб-сайту, уважно ознайомтесь зі змістом цієї Публічної оферти, зокрема щодо умов надання доступу до відеороликів та додаткових матеріалів, порядку повернення коштів.

Публічна оферта розміщена на веб-сайті: https://sovaspace.com/onlinecourse,,що надає реальну можливість ознайомитися із текстом Публічної оферти.

Застерігаємо, у випадку, якщо Ви хочете придбати наш курс для корпоративного навчання або для свого співробітника, укладати Публічну оферту може виключно фізична особа. Однак сплатити вартість послуг ви можете з будь-якого рахунку.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Фізична особа-підприємець Міщенко Владислав Миколайович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру №2006320000000047715 від 15 березня 2021 р. (далі – «Виконавець»), з однієї Сторони, пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі ( далі – «Замовник»), з іншої сторони, приєднатися до цієї Публічної оферти ( далі – «Договір») на визначених у цьому Договорі умовах та відповідно до обраного пакету послуг. При одночасному згадуванні «Виконавець» та «Замовник» - «Сторони».

1.2. Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Замовників без надання переваги одному Замовнику перед іншим.

1.3. Замовник підтверджує своє погодження з усіма положеннями цього Договору шляхом приєднання до нього.

1.4. Непогодження з усіма умовами цього Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем інформаційно-консультативних послуг.


2. ТЕРМІНОЛОГІЯ


2.1. Веб-сайт - це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов’язаних між собою, доступних у мережі Інтернет за адресою: https://sovaspace.com.

2.2. Домашні завдання – тематичні завдання для самостійного виконання учасником у будь-якій формі, що є дотичними до тем та питань, які розглядаються у відеоролику.

2.3. Заявка – спеціально передбачена функціональна можливість на веб-сайті для зв’язку із менеджером.

2.4. Користувач - будь-яка фізична особа, яка має доступ до веб-сайту та використовує веб-сайт за допомогою мережі Інтернет.

2.5. Курс – сукупність інформаційних відеороликів, що об’єднані однією темою, у кількості, що передбачена обраним Замовником пакетом послуг.

2.6. Менеджер – особа зі сторони Виконавця, яка супроводжує учасника протягом проходження ним курсу з організаційних, інформаційно-консультаційних, технічних та інших питань, що стосуються предмету Договору.

2.7. Особистий кабінет – персоніфікований обліковий запис Замовника, створений за допомогою технічних можливостей системи управління навчанням, у якому містяться відеоролики, додаткові матеріали.

2.8. Пакет послуг – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультативних послуг за Договором, визначена Виконавцем, в певному обсязі та за конкретну ціну.

2.9. Успішна оплата – факт зарахування грошової суми, що дорівнює вартості обраного Замовником пакету послуг, в результаті перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Виконавця із використанням послуг Фінансового агента або без такого.

2.10. Учасник – фізичні особи, що безпосередньо споживають інформаційно-консультативні послуги, що надаються Виконавцем.

2.11. Фінансовий агент – платіжна система (в особі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»), яка реалізовує організацію та здійснення переказу грошових коштів за дорученням Виконавця із використанням електронних способів обробки платежів за реалізовані товари або послуги на веб-сайті.

2.14. Форма – спеціально передбачена функціональна можливість на веб-сайті для вибору пакету послуг, оформлення замовлення та його сплати через послуги Фінансового агенту.

2.15. Решта термінів, що використовуються у цьому Договорі, тлумачяться відповідно до законодавства України.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. За Договором Виконавець надає Замовнику комплекс інформаційно-консультаційних послуг (далі – «послуги»), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги відповідно до умов цього Договору.

3.2. До обсягу інформаційно-консультативних послуг за Договором входить:

- Надання доступу до відеоматеріалів та інших додаткових матеріалів у кількості, що визначена обраним Замовником пакетом послуг.

- Проведення онлайн-зустрічей для обговорення питань виключно з тем, що є дотичними до тематики курсу.

- Підготовка, надання та перевірка домашніх завдань.

- Створення чату для комунікації у соціальній мережі Telegram, адміністрування чату та підтримання зв’язку з учасниками курсу у пакеті VIP.


- Забезпечення підтримки менеджерів для учасників курсу.

- Формування та надсилання сертифікату за результатами проходження курсу.

3.3. Інформація щодо пакетів послуг представлені Виконавцем на веб-сайті. Користувач має право ознайомитись із сукупністю послуг в межах одного пакету та його ціною, обрати, замовити та оплатити пакет послуг за допомогою технічних можливостей веб-сайту.

3.4. Виконавець має право змінювати обсяг послуг в межах одного пакету та його ціну без попереднього повідомлення Замовника.

3.5. Виконавець здійснює оплату за послуги в розмірі вартості обраного виду послуги.


4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Вартість обраного Замовником пакету послуг складає грошову суму, що зазначена на веб-сайті на момент надання Користувачем акцепту цього Договору з урахуванням, за умови наявності, акційних пропозицій.

4.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі за допомогою послуг Фінансового агента або на підставі рахунку, виставленого Виконавцем.

4.3. Здійснити оплату за допомогою послуг Фінансового агента Замовнику надається право після натискання на кнопку «Придбати навчання».

4.4. Днем виконання зобов’язань Замовника по сплаті вартості послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником пакету послуг, на поточний рахунок Виконавця.

4.5. На підтвердження проведення Замовником оплати вартості послуг за допомогою послуг Фінансового агента, Замовник отримує чек на свою електронну пошту.

4.6. Банківська виписка Виконавця та/або виписка від Фінансового агенту, у якій зафіксована інформація щодо проведення транзакції Замовником із зазначенням ідентифікаційних даних Замовника, за цим Договором вважається доказом щодо надання Замовником акцепту на Договір та Політику конфіденційності, що розміщені на веб-сайті.5. РОЗСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ


5.1. Цією Публічною офертою передбачена можливість сплати вартості будь-якого пакету послуг із розстроченням платежу.

5.2. Порядок та умови сплати вартості послуг із розстроченням платежу узгоджуються в індивідуальному порядку із менеджером із додержанням обмежень, що встановлені п. 6.3. цього Договору. Для реалізації права на сплату вартості послуг із застосуванням розстрочення платежу Замовник повинен залишити заявку на веб-сайті.

5.3. Період для сплати вартості послуг із розстроченням платежу не може перевищувати 2 (двох) календарних місяців від дати виставлення рахунку. Сплата вартості послуг із розстроченням платежу не може бути розділена більше, ніж на 4 (чотири) частини.

5.4. Днем виконання зобов’язань Замовника по сплаті вартості послуг із розстроченням платежу вважається день сплати першої частини, тобто день зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

5.5. У разі не проведення оплати другої та наступних частин платежу в обумовлені з менеджером строки, Виконавець має право зупинити доступ до особистого кабінету Замовника. У разі відсутності оплати в повному обсязі за 5 календарних днів до опублікування останнього відеоролику курсу Виконавець має право видалити особистий кабінет Замовника та припинити надання доступу. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

5.6. У разі, якщо Замовник для сплати вартості пакету послуг за Договором уклав договір кредитування із будь-якою кредитною установою, Замовник самостійно несе відповідальність перед кредитною установою.


6. ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦЕПТУ


6.1. Укладати Договір має право особа, яка набула повної цивільної дієздатності відповідно до чинного законодавства держави свого громадянства. У випадку, якщо в особи відсутній достатній рівень дієздатності, то Договір укладають батьки, опікуни (піклувальники), усиновлювачі в інтересах особи, яку представляють.

6.2. Укладання цього Договору відбувається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувачем веб-сайту, без підпису письмового примірника Договору між Замовником та Виконавцем.

6.3. Моментом надання згоди (акцепту) за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Замовником пакет послуг або його першої частини у випадку проведення оплати із розстроченням платежу.

6.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично повністю та безумовно погоджується із прийняттям положень цього Договору та усіх додатків, які є невід’ємними частинами цього Договору.

6.5. Замовник не має права споживати послуги за Договором, якщо Договір не було укладено, або якщо Замовник не погоджується із положеннями Договору.


7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


7.1. Порядок надання послуг у разі, якщо Замовник виявив бажання оплатити вартість пакету послуг на веб-сайті:

7.1.1. Користувач заповнює форму на веб-сайті або натискає на кнопку «Придбати навчання». Заповнення форми на веб-сайті є обов’язковою передумовою для укладання Договору.

7.1.2. Перед відправленням форми на веб-сайті або натисканням кнопки «Придбати курс» Користувач проставляє певні відмітки, чим підтверджує, що ознайомлений зі змістом Публічної оферти, Політики конфіденційності та іншими їх невід’ємними частинами. Без проставлення відміток Користувач не має права здійснити ці дії.

7.1.3. Після натискання кнопки «Придбати курс» Користувача буде переправлено на сторінку Фінансового агента. На сторінці Фінансового агента Користувач за допомогою послуг Фінансового агента здійснює оплату послуг.

7.2. Порядок надання послуг у разі, якщо Замовник виявив бажання оплатити вартість пакету послуг на підставі рахунку:

7.2.1. Користувач заповнює та надсилає заявку на веб-сайті. Заповнення заявки на веб-сайті є обов’язковою передумовою для укладання Договору.

7.2.2. Перед відправленням заявки Користувач проставляє певні відмітки, чим підтверджує, що ознайомлений зі змістом Публічної оферти, Політики конфіденційності та їх невід’ємними частинами. Без проставлення відміток Користувач не має права відправляти заявку.

7.2.3. Менеджер зв’язується із Користувачем будь-яким способом, узгоджує порядок оплати, виставляє рахунок на електронну пошту Користувача, що була вказана в заявці.

7.3. Після проведення успішної оплати за обраний Замовником пакет послуг або його першої частини у випадку проведення оплати із розстроченням платежу, Виконавець одразу відправляє на пошту Користувача посилання на відеоуроки курсу.


7.4. Послуги за Договором надаються дистанційно в мережі Інтернет. Початком надання послуг вважається надання Виконавцем доступу Замовнику до відеоуроків курсу.

7.5. Замовник споживає послуги шляхомперегляду відеороликів та шляхом користування додатковими матеріалами. Усі відеоролики та додаткові матеріали є авторськими та суб'єктивними, Замовник може не погоджуватися із позиціями, викладеними у них.

7.6. Послуги вважаються наданими в повному обсязі після надання доступу до перегляду матеріалів або відеороликів на Гугл Диску.


8. ДОСТУП ДО ВІДЕОУРОКІВ


8.1. Замовник отримує посилання на Гугл Диск, де зберігаються відео. Після переродження за посиланням, Користувач просить надати доступ Виконавця.

8.2.Виконавець має право надати доступ протягом трьох робочих днів.


8.4. Для користування Гугл Диском Замовник погоджується з умовами Публічної оферти, Політики конфіденційності та іншими документами системи управління навчанням.9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


9.1. Замовник має право:

9.1.1. Отримати доступ до особистого кабінету з тим обсягом послуг, за які було проведено повну оплату на розрахунковий рахунок Виконавця.

9.1.2. Отримати від Виконавця інформацію щодо організації і забезпечення належного виконання послуг, передбачених цим Договором.

9.1.3. Ставити додаткові питання, пов’язані з послугами, що надаються за цим Договором у Telegram – чаті.

9.1.4. Покинути Telegram – чат у будь-який момент самостійно.

9.1.5. Отримати в електронному форматі сертифікат за результатами проходження курсу.

9.1.6. Отримати контакти свого менеджера у Telegram – чаті.

9.2. Замовник зобов’язаний:

9.2.1. Постійно та неухильно дотримуватись умов цього Договору, Політики конфіденційності та усіх додатків, що розміщені на веб-сайті за адресою: https://sovaspace.com/onlinecourse.

9.2.2. Надати згоду на обробку персональних даних у порядку, передбаченому Політикою конфіденційності, для того, щоб укласти цей Договір.

9.2.3. Не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім особистих, будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступна на веб-сайті або в будь-яких інших джерелах, що були надані Виконавцем.

9.2.4. Не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання.

9.2.5. Не передавати будь-яким способом третім особам логін та пароль від особистого кабінету.

9.2.6. Не поширювати посилання на відео, фото записи, додаткові матеріали, завантажені до особистого кабінету за допомогою інших програм.


10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


10.1. Виконавець має право:

10.1.1. Вносити зміни до цього Договору, Політики конфіденційності та інших додатків, що розміщені на веб-сайті за адресою: https://sovaspace.com/onlinecourse, без попередження Замовника.

10.1.2. Проводити технічні перерви роботи веб-сайту для відновлення функціональності або покращення роботи веб-сайту. Технічні перерви не є підставою для здійснення перерахунку оплаченої Замовником вартості послуг.

10.1.3. Публікувати відгуки (текст, скриншоти, відео тощо), зворотний зв’язок, викладений у будь-якій формі від учасників на веб-сайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо без попереднього попередження про це учасника.

10.1.4. Оновлювати зміст послуг за цим Договором (за виключенням зменшення обсягу послуг), функціональні можливості веб-сайту та/або особистого кабінету Замовника у будь-який час без попередження Замовника.

10.1.5 .Здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Telegram, Viber тощо Замовника із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб. На здійснення розсилки Замовником додатково надається згода.

10.1.6. Призупинити, припинити права Замовника на використання курсу у будь-який час без штрафних санкцій з метою захисту своїх законних ділових інтересів.

10.1.7. Залучати третіх осіб та менеджерів для адміністрування веб-сайту або для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

10.1.8. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках, якщо Замовник порушив п.10.2.3. – п.10.2.6. передбачених цим Договором.

10.1.9. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі, якщо Замовник відізвав свою згоду на обробку персональних даних у порядку, що передбачений Політикою конфіденційності.


10.2. Виконавець зобов’язаний:

10.2.1. Надати послуги в обсязі, за який Замовником було проведено повну або часткову оплату.

10.2.2. Підтримувати комунікацію із Замовниками у Telegram – чаті через менеджерів.

10.2.3. Дотримуватися положень Політики конфіденційності, що розміщена на веб-сайті за посиланням: https://sovaspace.com/onlinecourse. Виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.


11. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО


11. 1. Виконавець має усі права на веб-сайт та будь-які матеріали, які розміщені на веб-сайті, в тому числі, але не виключно: текст, графічні елементи, фотографії, елементи дизайну, зображення, відеоматеріали.

11.2. Виконавець надає право використовувати відеоролики, додаткові матеріали виключно в особистих цілях. За Договором не передбачається передача інших майнових прав та в інших цілях.

11.3. Дозволяється робити фото, скриншоти, відео до 60 секунд для розміщення у соціальних мережах та оприлюднення їх за умови зазначення Виконавця - https://sovaspace.com/onlinecourse.


11.4. Договором забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрану, фотографувати, крім випадків, передбачених п.12.3. цього Договору, здійснювати відео- та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати на будь-яких платформах публічного доступу, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти без зазначення автора, продавати, надавати доступ до особистого кабінету третім особам.

11.5. У випадку порушення Замовником заборон, викладених у п.12.4., Виконавець видаляє особистий кабінет Замовника без можливості відновлення. Грошова сума, сплачена Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

11.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.


12. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


12.1. Відмова від наданих постуг не відбувається та кошти не повертаються.


13. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


13.1. При укладенні цього Договору Виконавцю стають відомі персональні дані Користувача та/або Замовника. Шляхом приєднання до цього Договору Замовник підтверджує, що ознайомлений із Політикою конфіденційності, яка розміщена на веб-сайті за адресою: https://sovaspace.com/onlinecourse, повністю усвідомлює свої права та обов'язки, гарантії, відповідальність, що випливають з Політики конфіденційності.


14. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


14.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії, відсутність зв’язку з серверами, громадянських заворушення, безладів та (або) збою роботи комп’ютерної мережі і так далі, тобто таких явищ, вплив яких відбувається ззовні і невідворотно.

14.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов’язана своєчасно повідомити іншу Сторону. Виконавець повідомляє Замовника про настання таких обставин шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті.


15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


15.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки, що настали в результаті того, що Замовник не переглядав, не відкривав тощо відеоролики, додаткові матеріали, не виконував домашні завдання.

15.2. Виконавець не бере на себе відповідальність за невідповідність очікувань Замовника із результатами надання послуг.

15.3. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої оплати за послуги, з приводу надання яких виникає спірна ситуація або претензія зі сторони Замовника.

15.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, понесені Замовником, незалежно від того, яким чином вони виникли.


16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


16.1. Договір набуває чинності з моменту укладання цього Договору і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

16.2. Виконавець надає Замовнику доступ до відеоуроків на необмежений термін.


17. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


17.1. Цей Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку через порушення Замовником:

17.1.1. умов цього Договору. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

17.1.2. прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на усі об’єкти права інтелектуальної власності, що доступні в особистому кабінеті. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

17.1.3. порушення правил поведінки в процесі отримання послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образи інших користувачів, замовників. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

17.1.4. умови Розділу 11 цього Договору, при цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.Цей Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку у зв’язку із повним виконанням зобов’язань Сторонами або її неможливістю.

17.2. Цей Договір може бути розірваний за добровільною згодою Сторін або за ініціативою однією зі Сторін.

17.3. Цей Договір може бути розірваний у судовому порядку.


18. КОМУНІКАЦІЯ СТОРІН


18.1. Замовник має право звертатися до Виконавця з уточнюючими питаннями щодо предмета цього Договору, порядку надання доступу, з приводу виникнення технічних перешкод для користування особистим кабінетом тощо через свого менеджера у Telegram.

18.2. Для надання відповідей Замовнику на питання щодо змісту відеороликів, додаткових матеріалів, збору та обробки зворотного зв’язку тощо, Виконавець створює Telegram-чат.


19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


19.1. Сторони погодили, що у разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

19.2. Текст цього Договору викладено українською мовою.

19.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору без додаткового попередження про це Замовника.

19.4. Договір та його Додатки є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент її акцептування.

19.5. Місцем укладання цього Договору є місцезнаходження Виконавця.

19.6. У випадках не передбаченим Договором Сторони керуються законодавством України.

19.7. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності.

У випадку не досягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.


20. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


Фізична особа-підприємець
Міщенко Владислав Миколайович

Юридична адреса: 40022, Сумська обл.,
м. Суми, вул. Будівельників, буд. 35
ІПН 3423406276
р/р 583220010000026004310038945
В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001


Електронна пошта:
sovaartspace@gmail.com

Made on
Tilda